วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

New Tecnology ^^

บริการตั๋วร่วมระบบขนส่งมวลชน (ตั๋วแมงมุม)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตั๋วแมงมุม

 สนข. ได้กำหนดแผนงานเพื่อให้ระบบตั๋วร่วมสามารถใช้เดินทางในระบบรถโดยสารประจำทางของ  ขสมก. และระบบรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในเดือนมิถุนายน 2560  และให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมกับระบบทางพิเศษ และระบบเรือโดยสาร ในเดือนธันวาคม 2560 
ขณะเดียวกัน ระบบตั๋วร่วมยังออกแบบให้รองรับกับระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดแผนบูรณาการเข้ากับระบบจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐสำหรับพื้นที่ กทม. และปริมณฑล  ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคม 2560
นอกจากนี้ ระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ก็จะสามารถใช้ระบบตั๋วร่วมในการเดินทางในรถไฟฟ้าสายต่างๆเหล่านั้นได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อทุกรูปแบบ ด้วย “บัตรแมงมุม” เพียงใบเดียวเท่านั้น


Public Transport Ticket (Spider Ticket)


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


    OTP has set up a plan for the joint ticket system to be used in the MRT system and the MRT system which is currently open in June 2017 and can be used together with the expressway system. And the passenger boat system. In December 2017

    At the same time, the joint ticketing system is also designed to accommodate social welfare payments and low income earners. Under the government's National e-Payment scheme, the Ministry of Finance has set a plan to integrate with the public sector payroll system in Bangkok and its suburbs, which will be available in October. 2017

   In addition, the new MRT system is under construction. When construction is completed and open. It will be possible to use the ticket system to travel in those lines as well. This will give people the convenience of connecting with all types of "spider cards" only one.!Q & A

Q : ตั๋วแมงมุมมีดีอย่างไร
A : ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อทุกรูปแบบด้วยตั๋วแมงมุมวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตอบคำถามท้ายบทที่6 ข้อ7

ตอบคำถามท้ายบทที่6 ข้อ7  
7.ผังงานดังกล่าวจะเกิดความผิดพลาดในการทำงานเมื่อใด
ข้าพเจ้าคิดวิเคราะห์แล้วว่าตอบผู้ใช้ป้อนข้อมูลเป็นค่า-1ในครั้งแรก


อ้างอิงจาก หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า213

ตอบคำถามท้ายบทที่6 ข้อ6

ตอบคำถามท้ายบทที่6 ข้อ6
6.ผังงานดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาอะไร
ข้าพเจ้าคิดวิเคราะห์แล้วว่าตอบหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลไม่จำกัดจำนวน อ้างอิงจาก หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า213

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความหมายของความรู้ (Knowledge)

ความหมายของความรู้ (Knowledge)


      ความหมายของคำว่า "ความรู้" มีนักวิชาการได้ให้ความหมายหรือคำนิยามในหลายประเด็น ดังนี้

ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆโดยไม่กำหนดช่วงเวลา 
(สำนักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2548)

ความรู้ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้นิยามความหมายไว้ว่า 
ความรู้ คือ สิ่งที่สัี่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ องค์วิชาในแต่ละสาขา

ความรู้ หมายถึง  ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ที่เป็นสภาพแวดล้อมและกรอบการทำงาน สำหรับการประเมิน และรวมกันของประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ (Davenport and Prusak)


ประเภทของความรู้ ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ   ได้แก่

1.ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตน  ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ จากพรสวรรค์ หรือ เกิดจากความสามารถในการรับรู้ของบุคคลที่เกิดจากการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้  เช่น 
ทักษะในการทำงาน และ การคิดวิเคราะห์

2.ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบหรือเอกสาร เป็นความรู้ที่ชัดเจนสามารถรวบรวมหรือถ่ายทอดความรู้นั้นๆด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น เขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกเทป หรือ วิธีการอื่นๆ


ดังนั้นสรุปได้ว่า ความรู้(Knowledge) ตามความหมายที่มีผู้ให้นิยามไว้หลายประเด็นหมา่ยถึง สารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนื้อหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูลอื่นๆซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการนำสิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป้าหมาย
บางประการ

ขอบคุณภาพจากhttp://www.learningspy.co.uk/tag/knowledge/

ตัวอย่าง 
ขอบคุณภาพจาก : http://km-model-intrend.blogspot.com/


อ้างอิงเนื้อหาจาก : https://www.im2market.com/2016/08/26/3502

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รู้จักกัน ด้วยชั่วโมงโค้ดของ พิชญานนฐ์ ม.5/4 เลขที่21


Certificate for Phitchayanon Photjanasit
นางสาว พิชญานนฐ์  พจนสิทธิ์ ม.5/4 เลขที่21
แผนการเรียนที่เรียน : วิทย์-คณิต (EIS)
แนวทางการศึกษาต่อ : นิติศาสตร์ มธ.
การประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นำไปใช้ทางที่เหมาะสม และ ไม่เดือดร้อนคนอื่น และ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด