วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความหมายของความรู้ (Knowledge)

ความหมายของความรู้ (Knowledge)


      ความหมายของคำว่า "ความรู้" มีนักวิชาการได้ให้ความหมายหรือคำนิยามในหลายประเด็น ดังนี้

ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆโดยไม่กำหนดช่วงเวลา 
(สำนักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2548)

ความรู้ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้นิยามความหมายไว้ว่า 
ความรู้ คือ สิ่งที่สัี่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ องค์วิชาในแต่ละสาขา

ความรู้ หมายถึง  ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ที่เป็นสภาพแวดล้อมและกรอบการทำงาน สำหรับการประเมิน และรวมกันของประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ (Davenport and Prusak)


ประเภทของความรู้ ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ   ได้แก่

1.ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตน  ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ จากพรสวรรค์ หรือ เกิดจากความสามารถในการรับรู้ของบุคคลที่เกิดจากการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้  เช่น 
ทักษะในการทำงาน และ การคิดวิเคราะห์

2.ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบหรือเอกสาร เป็นความรู้ที่ชัดเจนสามารถรวบรวมหรือถ่ายทอดความรู้นั้นๆด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น เขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกเทป หรือ วิธีการอื่นๆ


ดังนั้นสรุปได้ว่า ความรู้(Knowledge) ตามความหมายที่มีผู้ให้นิยามไว้หลายประเด็นหมา่ยถึง สารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนื้อหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูลอื่นๆซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการนำสิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป้าหมาย
บางประการ

ขอบคุณภาพจากhttp://www.learningspy.co.uk/tag/knowledge/

ตัวอย่าง 
ขอบคุณภาพจาก : http://km-model-intrend.blogspot.com/


อ้างอิงเนื้อหาจาก : https://www.im2market.com/2016/08/26/3502

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น