วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตอบคำถามท้ายบทที่6 ข้อ6

ตอบคำถามท้ายบทที่6 ข้อ6
6.ผังงานดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาอะไร
ข้าพเจ้าคิดวิเคราะห์แล้วว่าตอบหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลไม่จำกัดจำนวน อ้างอิงจาก หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า213

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น